Dutch Dutch Spanish Spanish
 
Privacy Verklaring  
PRIVACYVERKLARING ADVOCATENKANTOOR TEUNISSE

Advocatenkantoor Teunisse hecht groot belang aan het vertrouwelijk, transparant en integer verwerken van Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij informatie hoe wij met Persoonsgegevens omgaan.

1. Verantwoordelijke
Gegevens Advocatenkantoor Teunisse:
Naam: Mr H.Teunisse
KvK nummer: 37048657
E-mailadres: law@teunisse-advocaat.nl
Adres: Barkstraat 2
Postcode en plaats: 1784 KD DEN HELDER
Telefoon: 0223 – 636535

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Advocatenkantoor Teunisse verricht en geldt voor alle personen van wie advocatenkantoor Teunisse persoonsgegevens verwerkt:
2.1.1. Cliënten van Advocatenkantoor Teunisse
2.1.2. Potentiële cliënten met wie Advocaten Teunisse contact heeft gelegd of wil leggen
2.1.3. Bezoekers van de website van Advocatenkantoor Teunisse
2.1.4. Ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Advocatenkantoor Teunisse
2.1.5. Alle andere personen die contact opnemen met Advocatenkantoor Teunisse of van wie Advocatenkantoor Teunisse persoonsgegevens verwerkt

3. Verklaring begrippen
3.1. Verantwoordelijke: een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, in dit geval Advocatenkantoor Teunisse;
3.2. Betrokkene: de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben en van wie de gegevens worden verwerkt;
3.3. Verwerker: de persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht verantwoordelijke;
3.4. Persoonsgegevens: alle gegevens die gaan over mensen en waaraan een mens als individu kan worden herkend;
3.5. Verwerking: een verwerking is elke handeling met een persoonsgegeven, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen;
3.6. Gebruiker: aan Advocatenkantoor Teunisse verbonden personen of in opdracht van Advocatenkantoor Teunisse handelende personen die toegang hebben tot verwerkte Persoonsgegevens.

4. Doel en Grondslag voor de verwerking
4.1. Advocatenkantoor Teunisse verwerkt gegevens omdat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de aan haar verleende overeenkomst van opdracht en/of op grond van een wettelijke regeling en/of vanwege een gerechtvaardigd belang en/of op grond van uitdrukkelijk verleende toestemming. Betrokkene heeft altijd het recht een verleende toestemming in te trekken.

5. Persoonsgegevens die worden verwerkt:
5.1. Advocatenkantoor Teunisse verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
5.2. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
5.2.1. Persoonsgegevens die Betrokkene zelf aan Advocatenkantoor Teunisse heeft verstrekt;
5.2.2. NAW gegevens: voornamen, achternaam, adresgegevens, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, faxnummer;
5.2.3. Bedrijfsgegevens: adresgegevens, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, faxnummer, webadres, registratienummer Kamer van Koophandel, gegevens bestuurder(s) en aandeelhouder(s) en financiële gegevens het bedrijf betreffende;
5.2.4. Zaakgegevens: alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht waaronder het geven van adviezen, het opstellen van processtukken en het voeren van onderhandelingen;
5.2.5. Gegevens minderjarigen: indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, worden de persoonsgegevens van de minderjarige verwerkt in situaties waarin de wettelijk vertegenwoordiger namens de minderjarige optreedt (waaronder begrepen een mentor);
5.2.6. BSN: op grond van een wettelijk voorschrift (denk hierbij aan het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens in het kader van een door Advocatenkantoor Teunisse voor Betrokkene in te dienen aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand);
5.2.7. Contactgegevens verkregen door het invullen van formulieren op de website van Advocatenkantoor Teunisse;
5.2.8. Persoonsgegevens uit openbare bronnen zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel en zakelijke social media;

6. Bijzonder persoonsgegevens die worden verwerkt
6.1. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden tenzij de AVG een uitzondering maakt en dan alleen binnen de grenzen van die uitzondering.
6.2. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens door Advocatenkantoor Teunisse zal kunnen plaatsvinden:
6.2.1. Als die verwerking noodzakelijk is op grond van artikel 9 lid 2 sub f AVG (voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering waaronder begrepen het overleggen van bewijsstukken) en daarmee noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de aan Advocatenkantoor Teunisse verleende opdracht;
6.2.2. Op grond van een wettelijk voorschrift (denk hierbij aan het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens in het kader van een door Advocatenkantoor Teunisse voor betrokkene in te dienen aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand of anderszins);
6.2.3. Op grond van uitdrukkelijk aan Advocatenkantoor Teunisse verleende toestemming.
6.2.4. Op grond van de Wwft zijn advocaten verplicht bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen waaronder een kopie van een identiteitsbewijs.

7. Toegang Persoonsgegevens
7.1. Advocatenkantoor Teunisse waarborgt dat alleen gebruikers van persoonsgegevens toegang hebben tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.
7.2. Iedere gebruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht van alle Persoonsgegevens gegevens waarvan hij of zij op grond van die toegang kennisneemt.

8. Persoonsgegevens delen met derden
8.1. Advocatenkantoor Teunisse verstrekt door haar verwerkte Persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is binnen het kader van de met Betrokkene gesloten overeenkomst van opdracht. Te denken hierbij valt het verwerken van Persoonsgegevens in processtukken en overeenkomst die in het kader van de opdracht worden gedeeld met een wederpartij (en diens advocaat), een rechtbank, een deurwaarder, een notaris, het UWV.
8.2. Advocatenkantoor Teunisse zal voldoen aan een rechterlijke uitspraak die haar verplicht tot het verstrekken van Persoonsgegevens aan derden.

9. Vertrouwelijkheid en beveiliging
9.1. De systemen van Advocatenkantoor Teunisse en programma’s zijn beveiligd op de wijze die de wet- en regelgeving vereist. Advocatenkantoor Teunisse heeft beheerprocedures om de informatie nauwkeurig en compleet te houden. Onbevoegde partijen, binnen en buiten organisatie van Advocatenkantoor Teunisse, wordt geen toegang verleend tot persoonsgegevens van Betrokkenen. Advocatenkantoor Teunisse zorgt voor een passende beveiliging van de verwerkte gegevens tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt.

10. Rechten Betrokkenen
10.1. Betrokkene heeft het recht om haar of zijn persoonsgegevens in te zien en om te verzoeken om correctie, verbetering, afscherming of verwijdering van de hem of haar betreffende Persoonsgegevens.

11. Bewaartermijn
11.1. Advocatenkantoor Teunisse bewaart Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
11.2. Advocatenkantoor Teunisse is gehouden aan een bewaartermijn van zeven jaar van de inhoud van door haar in het kader van de aan haar verleende opdracht aangelegde dossiers.

12. Wijzingen Privacyverklaring
12.1. Advocatenkantoor Teunisse behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Advocatenkantoor Teunisse zal deze wijzigingen op haar website bekend maken.

13. Klachten
13.1. Betrokkene kan klachten over niet naleving van de bepalingen van dit reglement of klachten om andere redenen kenbaar maken aan Advocatenkantoor Teunisse en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Juni 2018


Algemene voorwaardenPrivacy Verklaring
www.teunisse-advocaat.nl